Nye skibsruter og opdaterede søkort

Den 1. juli 2020 trådte et nyt rutesystem i Skagerrak, Kattegat og den nordlige del af Sundet i kraft. Det betød, at nye, opdaterede søkort blev udgivet.
Hidtil har der kun været én anbefalet transitrute, Rute T, fra Skagen til Storebælt. Den blev etableret for mere end 40 år siden. Siden da er skibene blevet meget større, og af de 70000 skibe, der hvert år sejler igennem Kattegat, er mange af dem tankskibe med stor dybgang, som sejler til og fra Østersøen.
Derfor besluttede de danske og de svenske maritime myndigheder, at et nyt rutesystem skulle implementeres for at organisere skibstrafikken. Det ville nemlig både øge sikkerheden til søs og minimere risikoen for olieudslip forårsaget af skibskollisioner. 
Det nye rutesystem trådte i kraft 1. juli 2020. På kortet nederst på siden kan du få et overblik over rutesystemets elementer (trafiksepareringssystemer, kysttrafikzoner, forsigtighedsområder, dybvandsruter og anbefalede ruter)
Beskrivelser af de enkelte elementer i rutesystemet samt ændringerne i afmærkningen findes på Søfartsstyrelsens webside: https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/RuterKattegatSkagerrak/
Det er vigtigt, skibsfarten er særligt opmærksom på, at der på basis af søopmåling er fastlagt mindste dybde og maksimal dybgang for de anbefalede ruter og dybvandsruterne. Alle disse oplysninger fremgår af søkortene og noterne i søkortene. 

Nyt rutesystem kræver opdaterede søkort
Når der bliver etableret et nyt rutesystem, er det vigtigt at elementerne i et sådant rutesystem bliver præsenteret tydeligt for skibsfarten, så skibene er i stand til at planlægge en sikker sejllads og sejladsen kan overvåges præcist. 
Det er en opgave som det danske og svenske søkortkontor under henholdsvis Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket har varetaget.

Trafikmønstrene ændres
Det nye rutesystem retter sig mod den professionelle skibsfart. De tilhørende ruter, trafikseparationer og dybvandsruter har til hensigt at skabe mere forudsigelige trafikmønstre til fordel for navigationssikkerheden i området og reducere det store antal skibe i den eksisterende Rute T ved at etablere en ny anbefalet rute - Rute S - langs den svenske kyst.
Det er ikke desto mindre vigtigt, at fritidssejlere gør sig bekendte med rutesystemets elementer. De internationale Søvejsregler - regel 10 om trafikseparationer – indebærer, at fritidssejlere vil skulle træffe deres forholdsregler i områder, hvor der nu er etableret trafikseparationer.
Søkortene er altså både til brug for den erhvervsmæssige sejlads, men i lige så høj grad til brug for alle fritidssejlere, der begiver sig ud i de nævnte farvande

Rute Type Mindste dybde Maksimal dybgang
A Anbefalet rute 23 meter ved middelspringtidslavvande i en afstand på 1 sømil på hver side af midterlinjen.  
B Anbefalet rute 14 meter ved middelspringtidslavvande i en afstand på 1 sømil på hver side af midterlinjen.  
S Anbefalet rute   Skibe med en dybgang på 10 meter eller mindre anbefales at bruge Rute S på rejser mellem Skagen og den nordlige del af  Sundet.
T Anbefalet rute   Skibe på rejser mellem Skagen og Storebælt samt skibe med en dybgang på 10 meter eller mere på rejser mellem Skagen og den nordlige del af Sundet anbefales at bruge Rute T.
Kattegat North Dybvandsrute 19 meter Skibe med en dybgang på 10 meter eller mere anbefales at bruge dybvandsruten. Nordgående trafik, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at anvende området øst for dybvandsruten. Sydgående trafik, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at anvende området vest for dybvandsruten.
Kattegat South Dybvandsrute 19 meter Skibe med en dybgang på 10 meter eller mere anbefales at bruge dybvandsruten. Nordgående trafik, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at anvende området øst for dybvandsruten. Sydgående trafik, der ikke er begrænset af deres dybgang, anbefales at anvende området vest for dybvandsruten.