Ofte stillede spørgsmål om søkort.

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om søkort.

Hvad kan jeg købe?
Ved Geodatastyrelsen kan du købe:

  • Papirsøkort i digitalt format
  • Historiske søkort
  • Reproduktionstilladelser
  • Dybdedata

Derudover kan du indgå en aftale med Geodatastyrelsen om licensaftaler, hvorved du opnår mulighed for at anvende Geodatastyrelsens produkter i kommerciel sammenhæng. 

Køb af søkort 
Hvad er papirsøkort?

Hvor kan jeg købe papirsøkort?

Hvad er papirsøkort i digitalt format?

Hvor kan jeg købe papirsøkort i digitalt format?

Hvad er prisen for papirsøkort i digitalt format?

Skal offentlige myndigheder betale for papirsøkort i digitalt format?

Hvordan finder jeg søkort til min søkortplotter?

Hvor finder jeg oplysninger om havne?

Hvor kan jeg finde landkort?

Historiske søkort
Hvor kan jeg finde historiske søkort?

Hvad er prisen for historiske søkort?

Køb af reproduktionstilladelse
Hvad er en reproduktionstilladelse?

Hvordan får jeg en reproduktionstilladelse?

Hvad er prisen for en reproduktionstilladelse?

Hvilke andre muligheder har jeg for at anvende Geodatastyrelsens data i en kommerciel sammenhæng?

Skal offentlige myndigheder betale for en reproduktionstilladelse?

Køb af dybdedata
Hvordan køber jeg dybdedata?

Hvad er priserne for dybdedata?

Skal offentlige myndigheder betale for dybdedata?

Ansøgning om tilladelse til søopmåling
Hvordan ansøger jeg om tilladelse til søopmåling?

Hvor lang er sagsbehandlingstiden, når jeg ansøger om søopmålingstilladelse?

Hvordan sender jeg data ind, når min søopmåling er afsluttet?

Skal jeg ansøge om tilladelse til søopmåling i havne?

Hvem skal jeg søge tilladelse hos, hvis jeg ønsker at foretage geotekniske og/eller geofysiske havbundsundersøgelser?

Andet
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har opdaget fejl i, eller har en tilføjelse til Geodatastyrelsens marine produkter?

Hvordan indberetter jeg oplysninger vedrørende aktiviteter i dansk farvand?

Hvordan indberetter jeg fejl på afmærkning og andre farer for sejladsen? 

Hvor finder jeg Det Marine Danmarkskort?

Hvad er papirsøkort?
Papirsøkort er fysiske søkort, der kan anvendes til navigation. Den enkelte sejler bør løbende opdatere papirsøkort i overensstemmelse med søkortrettelser for at sikre sejladssikkerheden. Søkortrettelserne udkommer ugentligt.

Hvor kan jeg købe papirsøkort?
Papirsøkort kan købes gennem vores distributør, Stibo Complete, på kobsokort.dk.

Hvad er papirsøkort i digitalt format?
Papirsøkort i digitalt format er trykfiler af papirsøkort i .tiff- og .pdf-format. Der skal gøres opmærksom på, at alle kortene i digitalt format ikke er ajourførte siden kortets udgivelsesdato. Papirsøkort købt i digitalt format er ikke egnet til navigation.

Hvor kan jeg købe papirsøkort i digitalt format?
Papirsøkort i digitalt format kan købes ved henvendelse på soe_policy@gst.dk. Søkortene kan købes i .pdf-format og .tiff-format. Du kan finde en oversigt over danske søkort i vores produktkatalog. Du kan med fordel henvise til søkortnummeret, når du henvender dig til Geodatastyrelsen vedrørende køb.

Vær opmærksom på, at papirsøkort i digitalt format er underlagt Geodatastyrelsens ophavsret. Spørgsmål til brugsrettighederne rettes til soe_policy@gst.dk.

Hvad er prisen for papirsøkort i digitalt format?
Du kan se priserne for papirsøkort i digitalt format på vores prisliste.

Vær opmærksom på, at papirsøkort i digitalt format er underlagt Geodatastyrelsens ophavsret. Spørgsmål til brugsrettigheder rettes til soe_policy@gst.dk.

Skal offentlige myndigheder betale for papirsøkort i digitalt format?
Nej, en række offentlige myndigheder har brugsret til Geodatastyrelsens produkter tin intern myndighedsbehandling, som følge af tidligere finasiering via Finansloven. Det kan du læse mere om her

Hvordan finder jeg søkort til min søkortplotter?
Geodatastyrelsen forhandler ikke søkort til søkortplottere. Derimod har tredjeparter købt licens af Geodatastyrelsen til at anvende Geodatastyrelsens data til udvikling og opdatering af søkort til fritidsmarkedet. Du kan læse mere om hvilke forhandlere, som har indgået en aftale med Geodatastyrelsen om at forhandle søkort til søkortplottere her

Hvor finder jeg oplysninger om havne?
Du finder oplysninger om danske havne via Den danske Havnelods, og oplysninger om grønlandske havne via Den grønlandske Havnelods. Her kan du eksempelvis finde havnekort og luftfotos af de danske og grønlandske lystbådshavne, erhvervshavne og broer.

Hvor kan jeg finde et landkort?
Geodatastyrelsen distribuerer ikke landkort. Du kan finde landkort hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Du kan endvidere finde skråfotos af ejendomme i Danmark, herunder havne på Skråfoto.

Hvor kan jeg finde historiske søkort?
Historiske søkort kan tilgås på følgende hjemmesider:

Historiske Kort på Nettet. Denne database indeholder historiske kort, der frit kan fremsøges.

Rigsarkivet. Rigsarkivet ligger inde med langt størstedelen af historiske søkort, som Geodatastyrelsen også besidder. Her kan de dog kun i en vis udstrækning fremsøges online. Rigsarkivet yder også vejledning, hvis du har problemer med deres database. 

Geodatastyrelsen har også et digitalt arkiv af historiske søkort. Dette arkiv kan kun tilgås af styrelsen.

Du kan kontakte Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk, hvis du leder efter et bestemt søkort eller har spørgsmål. Geodatastyrelsen opkræver vederlag for den tid, det tager at gennemgå arkiverne.

Hvad er prisen for historiske søkort?
Historiske søkort er ikke underlagt betaling, hvorfor du ikke skal betale for søkortene. Hvis du har behov for styrelsens vejledning til at lede efter bestemte søkort, opkræver Geodatastyrelsens et vederlag pr. påbegyndt time. Du finder timeprisen i vores prisliste.

Hvad er en reproduktionstilladelse?
En reproduktion indebærer en begrænset genanvendelse af Geodatastyrelsens produkter og/eller data i egne produkter. Idet Geodatastyrelsen har ophavsret til sine produkter og data, kræver genanvendelse en særskilt tilladelse.

Hvordan får jeg en reproduktionstilladelse?
Henvendelse vedrørende reproduktion af Geodatastyrelsens produkter og data bedes rettes til soe_policy@gst.dk. Du kan læse mere om, hvordan du får en reproduktionstilladelse her.

Hvad er prisen for en reproduktionstilladelse?
Prisen for reproduktionstilladelse beror på en konkret og individuel vurdering. Du kan læse mere om det på vores prisliste.

Hvilke andre muligheder har jeg for at anvende Geodatastyrelsens data i en kommerciel sammenhæng?
Virksomheder og private kan indgå en licensaftale med Geodatastyrelsen omhandlende rettighederne til at omarbejde Geodatastyrelsens data til afledte produkter, som licenstageren selv udarbejder og sælger til forbrugere. Licenstageren afregner efterfølgende royalties bagudrettet med betaling til Geodatastyrelsen. Her kan du læse mere om licensaftaler.

Hvis du er interesseret i at indgå en licensaftale med Geodatastyrelsen, kan du rette henvendelse til soe_policy@gst.dk.

Skal offentlige myndigheder betale for en reproduktionstilladelse?
Offentlige myndigheder skal ikke betale for Geodatastyrelsens søkort og nautiske data til intern myndighedsbehandling, men alene sagsbehandlingstiden ved reproduktionstilladelsen, som beror på en konkret og individuel vurdering. I bedes kontakte soe_policy@gst.dk, hvis I som offentlig myndighed ønsker at reproducere Geodatastyrelsens produkter og data. I kan læse mere om myndigheders anvendelse af Geodatastyrelsens produkter her

Hvordan køber jeg dybdedata?
Hvis du ønsker at købe dybdedata, kan du henvende dig til Geodatastyrelsen på soe_policy@gst.dk.

Du kan læse mere om dybdedata og hente Geodatastyrelsens oversigt over, hvilke opmålinger GST opbevarer for Danmark og Grønland på vores hjemmeside.

Fremsendelse af data er afhængig af, at Forsvaret kan sikkerhedsgodkende leverancen af dybdedata. Anmodning til Forsvaret foretages af Geodatastyrelsen på dine vegne.

For gratis dybdemodel henvises til Den Danske Dybdemodel. Pågældende er en digital model med middeldybder som dækker Danmarks eksklusive økonomiske zone (EEZ). Modellen er fremstillet i et kvadratnet med 50x50 m celler.

Hvad er priserne for dybdedata?
Du kan se priserne for dybdedata eller udtræk fra ENC-celler i vores prisliste.

Skal offentlige myndigheder betale for dybdedata?
Nej, offentlige myndigheder skal ikke betale for dybdedata til intern myndighedsbehandling, men alene for den tid, der er forbundet med sagsbehandling af anmodningen. I bedes kontakte soe_policy@gst.dk, hvis I som offentlig myndighed ønsker at modtage dybdedata. I kan læse mere om myndigheders anvendelse af Geodatastyrelsens produkter på vores hjemmeside.

Hvordan ansøger jeg om tilladelse til søopmåling?
Du kan ansøge om tilladelse til søopmåling ved henvendelse til soeopmaalingstilladelser@gst.dk. I forbindelse hermed bedes du udfylde og indsende skabelonen til ansøgning, som både gælder for danske og udenlandske fartøjer. Du kan læse mere om søopmålingstilladelser her.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden, når jeg ansøger om en søopmålingstilladelse?
Geodatastyrelsen bestræber sig på en sagsbehandlingstid på maksimalt 20 arbejdsdage. Ansøgninger om tilladelse til søopmåling skal i høring ved eksterne myndigheder, hvorfor sagerne ikke kan behandles hurtigere. Det er op til ansøgeren at sikre, at Geodatastyrelsen modtager ansøgningen i tide.

Hvordan sender jeg data ind, når min søopmåling er afsluttet?
Efter søopmålingen er afsluttet, skal du kontakte Geodatastyrelsen på soeopmaalingstilladelser@gst.dk og oplyse dit sagsnummer. Du vil herefter blive vejledt om proceduren for indsendelse af data.

Skal jeg ansøge om tilladelse til søopmåling i havne?
Det er ikke nødvendigt at ansøge om tilladelse ved Geodatastyrelsen i forbindelse med opmåling af havne. Efter endt opmåling opfordres du til at fremsende data til soeopmaalingstilladelser@gst.dk

Hvem skal jeg ansøge om tilladelse hos, hvis jeg ønsker at foretage geotekniske og/eller geofysiske havbundsundersøgelser?
En søopmålingstilladelse fra Geodatastyrelsen omfatter ikke geotekniske og/eller geofysiske bundundersøgelser. Derimod skal Energistyrelsen kontaktes på ens@ens.dk, såfremt du ønsker at foretage geotekniske og/eller geofysiske havbundsundersøgelser.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har opdaget en fejl i eller har en tilføjelse til Geodatastyrelsens produkter?
Oplysning om fejl og mangler i eller tilføjelser til søkort, nautiske publikationer samt på hjemmesiden bedes sendes til Geodatastyrelsen på soe@gst.dk.

Hvordan indberetter jeg oplysninger vedrørende aktiviteter i dansk farvand?
Indberetninger bedes sendes til Geodatastyrelsen på soe@gst.dk. Når en aktivitet medfører, at officielle søkort, havneplaner eller beskrivelser i nautiske publikationer, der udgives af Geodatastyrelsen, må opdateres, skal den ansvarlige indsende oplysninger og tegningsmateriale til Geodatastyrelsen senest 3 uger efter, at en aktivitet er afsluttet. Aktiviteter omfatter ethvert arbejde eller arrangement, bortset fra almindelig sejlads og fiskeri, som kan forringe sejladssikkerheden eller fri sejlads, herunder projekter, entreprenørarbejde mv. Du kan læse mere om indberetning på vores hjemmeside.

Hvordan indberetter jeg fejl på afmærkning og andre farer for sejladsen?
Indberetninger vedrørende akutte forespørgsler bedes sendes til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kan kontaktes her.

Hvor finder jeg Det Marine Danmarkskort?
Det er muligt at tilgå Det Marine Danmarkskort via kortets egen hjemmeside.