Sikring af MIA

Sikring af funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager

Geodatastyrelsen har besluttet at igangsætte et projekt, der skal sikre den fortsatte tilgængelighed af funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager. Funktionaliteten findes i dag i det Matrikulære Informations- og Ajourføringssystem (MIA). MIA er af ældre dato og det samme er mange af systemets standardkomponenter.  En analyse har vist at en del af standardkomponenterne ikke længere supporteres og at der er risiko for, at MIA i værste fald kan ophøre med at fungere efter en Windows opdatering eller en blacklisting af Anti-virus/malware software.

Det vil være en stor opgave at opdatere komponenterne i MIA, og det er vurderet at systemet herefter fortsat ikke vil leve op til moderne arkitekturmæssige standarder.

Nyt system, samme muligheder
Geodatastyrelsen har derfor besluttet at lade udvikle funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager i ERPO.

Risikoen for systemnedbrud i MIA er, af leverandøren, vurderet at være relativ høj, og det er derfor projektets primære mål at udvikle den mest basale funktionalitet til udarbejdelse af matrikulære sager i ERPO så hurtigt som muligt. Under udviklingen vil blive inddraget eventuelle nye teknologiske muligheder samt erfaringer fra MIA, i den udstrækning det ikke medfører væsentlig forsinkelse af projektet. Når projektet er afsluttet og den mest basale funktionalitet er idriftsat, er det muligt at videreudvikle funktionalitet på samme måde som det sker med øvrig funktionalitet i ERPO. Ændringsønsker registreres løbende med henblik på eventuel senere udvikling og implementering.

Udvikling
Det er Geodatastyrelsens nuværende leverandør af ERPO, IBM, der forestår udviklingen af funktionaliteten. Netcompany er tilknyttet projektet og håndterer dannelse af skematisk redegørelse og ændringskort. Udviklingsarbejdet foregår i tæt samarbejde med Geodatastyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening.

Funktionaliteten udvikles og idriftsættes i 3 faser.

Fase 1, der er idriftsat september 2021, omfatter:

 • Oprettelse af sag
 • Dataudtræk
 • Ejeroplysninger (manuel indtastning/redigering)
 • Forandringer med registerændringer (fx landbrugsnotering, nyberegning mv.)
 • Skematisk redegørelse.

Fase 2, der forventes idriftsat ultimo 2022, omfatter:

 • Flere forandringstyper:
  • Arealoverførsel af helt matrikelnummer
  • Arealoverførsel til offentlig vej (helt matrikelnummer)
  • Udstykning af helt matrikelnummer
  • Sammenlægning af ejendomme (uden inddragelse)
  • Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes
  • Majoratsskov
  • Fælleslodsnoteringer
 • Ændringskort (A4 og A3)

Fase 3, der forventes idriftsat 2023, omfatter:

 • Eksporter/importer til/fra CAD
 • Resterende forandringstyper, herunder dem der involverer CAD arbejde
 • Ændringskort (A4, A3, A2, A1 og A0)

Test, test-fest og præmie
Det er IBM som står for test af funktionaliteten. Geodatastyrelsen og repræsentanter for Praktiserende Landinspektørers Forening vil desuden i forbindelse med udviklingen, foretage overordnet test af funktionaliteten.

Før idriftsættelse af hver fase afholdes en ”test-fest”, hvor alle medarbejdere fra landinspektørfirmaer og Geodatastyrelsen inviteres til at deltage i en afsluttende test. ”Test-festen” afsluttes med præmieuddeling til den, der har fundet flest fejl.

Testfesten for fase 1 blev afholdt den 4. maj 2021, og testfesten for fase 2 den 28. oktober 2021.

Du kan se præsentationsmaterialet fra testfesten den 28. oktober 2021 her:

MIA udfases først efter paralleldrift
Umiddelbart efter hver enkelt ”test-fest” rettes eventuelle fejl og funktionaliteten sættes i drift i ERPO. Efter idriftsættelsen af fase 3 vil der være en periode med paralleldrift mellem MIA og ”MIA”-funktionaliteten i ERPO. Herefter vil Geodatastyrelsen lukke for modtagelse af sager fra MIA.